BCTC 2023 BXH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 1,08%, còn giá vốn tăng 1,16%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 0,57%.
  • Chi phí tài chính giảm 67,98%, trong đó chi phí lãi vay giảm 67,98%.
  • Số dư vay tăng 54,17%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 30 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 47,37%, chi phí quản lý tăng 0,89%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây