BCTC 2023 CHP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 337 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,91% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 6,07%.
  • Trên phương diện chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 16,29% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 29,09%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,03%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,04%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20,61%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.469 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 44.42 xuống còn 44.28, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 3.44 xuống còn 2.3.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây