BCTC 2023 CKA - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 41 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng 47,71%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi giá vốn tăng 47,95%.
  • Chi phí tài chính giảm 16,79%, đồng thời chi phí lãi vay giảm 18,57%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến giảm số dư vay 59,2%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 33 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 51,15%, trong khi chi phí quản lý tăng 17,1%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây