BCTC 2023 CLH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 47 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 18,8% và giá vốn giảm chậm hơn 19,13% so với cùng kỳ.
  • Trọng số lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất là chi phí nguyên vật liệu, giảm 22,84% so với cùng kỳ, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 16,97% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 21,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,51%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 33,33% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 34,14 xuống còn 15,69, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 81,49 xuống còn 53,22.
  • Chi phí bán hàng giảm 20,5% và chi phí quản lý giảm 10,62% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây