BCTC 2023 CLM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 179 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 35,51%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 40,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 39,45%.
  • Chi phí tài chính tăng 33,08%, trong đó chi phí lãi vay tăng 151,39%.
  • Số dư vay tăng 419,98%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 110 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 28.73 xuống 22.36, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 43.83 xuống 24.03.
  • Chi phí bán hàng giảm 14,67%, chi phí quản lý giảm 12,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây