BCTC 2023 CMP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 24,63%, trong khi giá vốn tăng 27,07%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 15,75%.
  • Chi phí tài chính tăng 5,35%, trong đó chi phí lãi vay tăng 5,35%.
  • Số dư vay giảm 7,25%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 324 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 0,07%, chi phí quản lý tăng 12,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây