BCTC 2023 CTB - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 2,03% so với cùng kỳ, đạt 51 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,9% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 3,64%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đạt 22,53%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 1,56% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 16,06%, trong đó chi phí lãi vay tăng 0,76%.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, số dư vay giảm 83,15%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 137 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 5.22 so với năm trước, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 2.49.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,55%, chi phí quản lý giảm 8,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây