BCTC 2023 DBT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 16 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 7,55%, còn giá vốn giảm 0,29%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 14,3%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 23,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 80,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 50,61%.
  • Vốn điều lệ tăng 14,93%.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng, vòng quay các khoản phải thu giảm.
  • Chi phí bán hàng tăng 18,64%, chi phí quản lý giảm 5,11%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây