BCTC 2023 DSP - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 4,25% trong cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 10,49%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 44,51%.
  • Chi phí tài chính tăng mạnh 246,61%, đặc biệt chi phí lãi vay tăng 486,26%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.187 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 98.52 xuống 92.48, vòng quay các khoản phải thu cũng giảm từ 1.86 xuống 1.79.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,24%, trong khi chi phí quản lý giảm 2,3%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây