BCTC 2023 DVM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 43 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 25,68%, trong khi giá vốn tăng 30,55%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 26,64%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 4,21%.
  • Chi phí tài chính tăng 33,44%, trong đó chi phí lãi vay tăng 38,12%.
  • Số dư vay tăng 15,33%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 356 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 3.75 lên 5.09, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 3.21 lên 3.43.
  • Chi phí bán hàng giảm 19,58%, chi phí quản lý tăng 7,34%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây