BCTC 2023 DWS - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 43 tỷ đồng, tăng 18,33% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu công ty tăng 8,62%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 6,61%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, giảm 13,47%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 13,31%.
  • Chi phí tài chính tăng 13,32%, trong đó chi phí lãi vay tăng 13,32%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,69%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 259 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 6.24 lên 9.38, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 9.23 xuống 9.03.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,62%, chi phí quản lý tăng 15,1%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây