BCTC 2023 EBS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 10 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,66% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 23,41%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp 11,85%.
  • Chi phí tài chính giảm 52,26%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,88%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 20,35%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 102 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 13,8%, chi phí quản lý tăng 0,19%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây