BCTC 2023 ECI - Một năm đi lùi, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 66,17% và giá vốn giảm nhanh hơn 64,87 so với cùng kỳ.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 69,92% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng 155,5%, trong đó chi phí lãi vay tăng 147%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 13,04%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 19 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 28,41% và chi phí quản lý tăng 13,15%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây