BCTC 2023 EMS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 65 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 19,63% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 21,33.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 28,47%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11,06%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 210 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 497,21 xuống còn 209,67, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 4,22 xuống còn 3,69.
  • Chi phí bán hàng giảm 18,88% và chi phí quản lý giảm 6,4%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây