BCTC 2023 EVE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 18 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,95% trong năm so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,9%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 26,39%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 34,65% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 43,01%, trong đó chi phí lãi vay tăng 115,08%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 16,36%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 420 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 1.8 xuống còn 1.57, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 4.82 xuống còn 3.55.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,38%, chi phí quản lý tăng 5,6%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây