BCTC 2023 FCN - Một năm đi lùi, công ty lỗ 32 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 10,97%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 36,21%.
  • Chi phí tài chính tăng 25,74%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,36%.
  • Số dư vay tăng 8,77%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 1.574 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 1.61 xuống 1.43, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 0.98 xuống 0.79.
  • Chi phí bán hàng giảm 22,35%, chi phí quản lý giảm 2,54%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây