BCTC 2023 G36 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 5,82%, trong khi giá vốn tăng 5,83%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng 5,7%.
  • Chi phí tài chính tăng 77,57%, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,31%.
  • Công ty đã giảm số dư nợ vay 19,58%.
  • Vốn điều lệ tăng 1,95%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm, vòng quay các khoản phải thu tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây