BCTC 2023 HBH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 20,48% trong kỳ này, đồng thời giá vốn cũng giảm nhanh hơn 15,67%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 12,8%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 66,55% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 160 tỷ đồng.
  • Trong năm, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 18,16% và chi phí quản lý giảm 10,48% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây