BCTC 2023 HC3 - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 59 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 16,97% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 22,65.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 3,27%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 207 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 9,7% và chi phí quản lý tăng 19,7% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây