BCTC 2023 HHC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 50 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 40,44% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 45,12%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 19,79%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 10,35%.
  • Chi phí tài chính giảm 17,25%, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,95%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 23,75%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 164 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 9,68 xuống còn 6,26, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1,89 xuống còn 0,77.
  • Chi phí bán hàng giảm 29,14%, chi phí quản lý giảm 2,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây