BCTC 2023 HII - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 69 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 26,1% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 28,47%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất, giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 79,88%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,82%, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,47%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 14,02%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 737 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 22,41 xuống 19,56, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 9,88 lên 10,01.
  • Chi phí bán hàng giảm 4,63%, chi phí quản lý tăng 1,28%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây