BCTC 2023 HJC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 15,66% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 10,34% và giá vốn tăng chậm hơn 10,1%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12,33%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 129 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 17,98 xuống còn 13,23, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 4,97 lên 6,31.
  • Chi phí bán hàng tăng 8,77% và chi phí quản lý tăng 14,05%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây