BCTC 2023 HLC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 99 tỷ đồng, tăng 26,13% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,46% trong kỳ này, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 18,12%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 17,7%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 2,14%.
  • Chi phí tài chính giảm 21,07%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,1%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 28,37%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 254 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 23.41, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 3.44.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,77%, chi phí quản lý tăng 0,33%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây