BCTC 2023 HNF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 71 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 10,52% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 9,34.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp giảm 13,52%.
  • Chi phí tài chính giảm 13,41%, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,92%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 8,63%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 300 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,09% và chi phí quản lý giảm 1,62%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây