BCTC 2023 HSM - Một năm đi lùi, công ty lỗ 117 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 22,72% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 15,88.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 35,95%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 74,88%.
  • Chi phí tài chính giảm 24,52%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,45%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 21,8%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 205 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,64% và chi phí quản lý tăng 60,71%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây