BCTC 2023 HUB - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 7,87% so với cùng kỳ, đạt 63 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 16,47% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 16,57 so với cùng kỳ.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, đạt 41,6%.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 16,18%.
  • Chi phí tài chính tăng 31,51%, trong đó chi phí lãi vay tăng 44,01%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 46,59%.
  • Vốn điều lệ tăng 15%.
  • Chi phí bán hàng giảm 24,79% và chi phí quản lý tăng 11,64%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây