BCTC 2023 ICT - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 46,89% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu công ty tăng 15,66%, vượt giá vốn tăng 13,95%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 41,33%.
  • Chi phí tài chính tăng 4,97%, trong đó chi phí lãi vay tăng 77,1%.
  • Số dư vay giảm 20,22%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 322 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 30,82%, chi phí quản lý giảm 14,03%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây