BCTC 2023 KHW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 61 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 15,21% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 9,25%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, cụ thể là 33,75%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 45,75% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 4,52%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 4,52%.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 2,21%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 286 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 2,22%, trong khi chi phí quản lý tăng 29,06%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây