BCTC 2023 KOS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 21 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,06%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 2,24%.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 0,56%.
  • Chi phí tài chính tăng 24,31%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,5%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 2,51%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 2.165 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 0.67 xuống còn 0.49, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 1.32 lên 1.53.
  • Chi phí bán hàng tăng 127,68%, chi phí quản lý giảm 15,95%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây