BCTC 2023 KSF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 139 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 54,26%, trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 42,66%.
  • Chi phí tài chính tăng 58,94%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,64%.
  • Số dư vay của công ty tăng 217,61%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 3.000 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 1.31 xuống 0.24, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 0.17 xuống 0.06.
  • Chi phí bán hàng tăng 92,31%, chi phí quản lý giảm 28,4%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây