BCTC 2023 LIG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 11,97%, trong khi giá vốn tăng 14,62%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 41,48%.
  • Chi phí tài chính tăng 188,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 32,15%.
  • Số dư vay tăng 24,58%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 951 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 3.03 lên 3.9, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 1.04 xuống 0.94.
  • Chi phí bán hàng giảm 37,98%, chi phí quản lý tăng 16,07%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây