BCTC 2023 M10 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 103 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 8,99% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 8,64.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng 4,34%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11,87%.
  • Chi phí tài chính giảm 14,55%, trong đó chi phí lãi vay tăng 69,57%.
  • Số dư vay giảm 0,32%.
  • Vốn điều lệ tăng 5%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 4.86 xuống 4.72, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 9.01 xuống 8.24.
  • Chi phí bán hàng tăng 0,66%, chi phí quản lý giảm 10,83%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây