BCTC 2023 MVC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 72 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 6,1% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 10,41%.
  • Chi phí tài chính giảm 44,29%, trong đó chi phí lãi vay tăng 68,17%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 16,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 1.000 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2.98 xuống 2.97, vòng quay các khoản phải thu tăng từ 2.06 lên 2.1.
  • Chi phí bán hàng tăng 1,55% và chi phí quản lý tăng 14,53%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây