BCTC 2023 NFC - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 9,87% so với cùng kỳ, đạt 28 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 4,05%, còn giá vốn tăng 4,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 4,8%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 3,02%.
  • Chi phí tài chính tăng 46,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 18,14%.
  • Số dư vay giảm 57,92%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 157 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 3,55, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 6,64.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,66%, chi phí quản lý tăng 8,56%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây