BCTC 2023 NQN - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, tăng 18,58% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 19,38% trong năm, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 21,29%.
  • Chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12,42%.
  • Chi phí tài chính giảm 2,29%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,29% và công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 23,87%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 508 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 46,75%, trong khi chi phí quản lý tăng 14,69%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây