BCTC 2023 NSC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 224 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu của công ty tăng 7,75% trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 11,52.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng 6,53%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 0,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 46,54%, trong đó chi phí lãi vay tăng 53,23%.
  • Số dư vay tăng 42,91%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 176 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 3.1, trong khi vòng quay các khoản phải thu giảm xuống 6.09.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,59% và chi phí quản lý giảm 3,61%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây