BCTC 2023 OIL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 563 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 1,49% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 1,34%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất trong năm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5,25%.
  • Chi phí tài chính tăng 22,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 45,34% và số dư vay tăng 155,23%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 10.342 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,74% và chi phí quản lý tăng 9,88%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây