BCTC 2023 PMG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,36% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 12,03.
  • Trọng cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đạt 135,13%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12,09%.
  • Chi phí tài chính tăng 8,32%, trong đó chi phí lãi vay tăng 3,25%.
  • Số dư vay giảm 9,02% sau khi công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 463 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,56% và chi phí quản lý tăng 2,86%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây