BCTC 2023 PMP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,13% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 3,03.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, đẩy lợi nhuận gộp tăng 5,5%.
  • Chi phí tài chính giảm 11,8%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,49%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 14,19%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 42 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 11,18%, chi phí quản lý tăng 14,41%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây