BCTC 2023 PPY - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 4,19%, trong khi giá vốn tăng 3,94%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 7,29%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 11,59%.
  • Chi phí tài chính tăng 27,24%, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,24%.
  • Số dư vay tăng 137,33%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 93 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 86.79 xuống 56.35, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 46.54 xuống 44.15.
  • Chi phí bán hàng tăng 17,91%, chi phí quản lý tăng 117,56%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây