BCTC 2023 PRC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty giảm 6,05% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 6,33% so với cùng kỳ.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, giảm 100% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 2,1% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 39,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,42% . Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 84% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 12 tỷ đồng.
  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm: Vòng quay hàng tồn kho giảm so với năm trước, năm 2023 ở mức 23.72, năm 2022 ở mức 24.67. Vòng quay các khoản phải thu giảm so với năm trước, năm 2023 ở mức 4.93, năm 2022 ở mức 6.4.

  • Chi phí bán hàng giảm 3,47% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 8,74% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây