BCTC 2023 PWS - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 31 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty đã tăng 16,69% trong năm, đồng thời giá vốn chỉ tăng 3,3%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 14,5%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 33,27%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,21%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,21% và công ty đã giảm số dư vay 20,63%.
  • Vốn điều lệ giảm nhẹ 0,09%.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm xuống 10.1 từ 10.62, trong khi vòng quay các khoản phải thu tăng lên 7.75 từ 6.15.
  • Chi phí bán hàng giảm 10,53% và chi phí quản lý tăng 31,2%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây