BCTC 2023 PXA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 113,6% trong năm so với cùng kỳ, đồng thời giá vốn cũng tăng nhanh hơn 161,38%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính biến động nhiều nhất, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 37,97%.
  • Chi phí tài chính tăng 21,31%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 1,43% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ cũng tăng 0,57% so với cùng kỳ.
  • Trong hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 134,62% trong khi chi phí quản lý giảm 14,81% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây