BCTC 2023 QNW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng, tăng 40,21% so với cùng kỳ.

  • Doanh thu công ty tăng 13,88%, trong khi giá vốn tăng 14,44%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 12,5%.
  • Chi phí tài chính giảm 17,93%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,93%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 18,14%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 200 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,5%, chi phí quản lý tăng 14,43%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây