BCTC 2023 RTB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 190 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 1,67%, trong khi giá vốn tăng 12,02%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp giảm 18,81%.
  • Chi phí tài chính giảm nhờ giảm chi phí lãi vay và trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 879 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 20,24%, chi phí quản lý giảm 1,65%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây