BCTC 2023 SAF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 51 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 0,01%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 0,41%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm 0,08%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 1,75%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 12.24 xuống còn 8.33, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 20.59 xuống còn 20.24.
  • Chi phí bán hàng tăng 1,91%, chi phí quản lý giảm 5,71%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây