BCTC 2023 SCG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 20 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 54,45%, còn giá vốn giảm nhanh hơn 53,96%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, giảm 25,22%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 60,27%.
  • Chi phí tài chính tăng 92,92%, trong đó chi phí lãi vay tăng 93,46%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 2,29%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 850 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 55,68%, chi phí quản lý giảm 24,92%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây