BCTC 2023 SD4 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 136 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 25,25% trong quý này, đồng thời giá vốn tăng 10,49%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, lên đến 91,99%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 292,94%.
  • Chi phí tài chính giảm 30,66%, trong đó chi phí lãi vay giảm 33,51%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 11,83%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 103 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây