BCTC 2023 SD9 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 12,03% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 10,87.
  • Trong cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, 44,71%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 14,54%.
  • Chi phí tài chính giảm 5,33%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,97%.
  • Số dư vay giảm 11,51% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 342 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều tăng so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây