BCTC 2023 SDA - Một năm đi lùi, công ty lỗ 29 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 27,96% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 21,82 so với cùng kỳ.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 86,96% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 1.379,72%, trong đó chi phí lãi vay tăng 330,78%.
  • Số dư vay tăng 28,66% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 262 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây